اروم تجهیز فن آوران

دوره های آموزشی سازمان برنامه و بودجه و کارکنان دولت

ایـن مرکـز تلاش می کند بـا توجه به وظایف قانونی و ماموریـت های محوله خود، با اجـرای دوره های آموزشـی سازمان برنامه و بودجه كشور و دسـتگاههای اجرایـی، سـهمی هـر چنـد انـدک در ارتقای بهـرهوری نیـروی انسـانی اسـتان داشـته باشـد. پیـش نيـاز تحقـق ايـن مهـم، همدلـي، همفكـري و همـکاري همگانـي و بـه فعـل درآوردن تـوان بالقـوه موجـود از طریـق نظام آموزش کشـور و اسـتان میباشـد.

رشته شغلی حسابدار، ذیحساب و حسابرسی
رشته شغلی کارشناس و کاردان اداری
آموزش نرم افزار سپیدار همکاران سیستم