اروم تجهیز فن آوران

دوره های آموزش مجازی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

آموزش مدیران کنترل کیفیت

نظر به ضرورت آموزش و نیز باز آموزي حین خدمت مدیران کنترل کیفیت به منظور ارتقاء علمی مدیران کنترل کیفیت واحد هاي تولیدي / خدماتی، بر اساس تبصره 1 ماده 5 آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، تمدی د یا تجدید پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره هاي آموزشی مربوط (حداقل بیست ساعت در سال) و اجراي دقیق وظایف و دستورالعمل هاي مرتبط، ارائه گزارش فعالیت و تایید مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان می باشد .

لذا آموزش مدیران کنترل کیفیت از اهمیت ویژه اي برخوردار است و واحد هاي تولیدي / خدماتیموظف می باشند سالانه به طور متوسط 20 ساعت آموزش براي مدیران کنترل کیفیت مربوطه رابرنامه ریزي نمایند .

مدیران کنترل کیفیت علاوه بر اینکه موظفند در دوره هاي آموزشی که بر اساس سیاستهاي سازمان و ابلاغ سالانه به ادارات کل استاندارد استانها، شرکت نمایند، می توانند با استفاده از راهنماي آموزش از عناوین دوره هاي آموزشی در سه سطح آموزشی ( مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته )که در راهنماي آموزش مدیران کنترل کیفیت شرح داده شده است ، انتخاب و بهره برداري نمایند .

کسب عنوان مرکز آموزشی نمونه استان در سال 1400


دوره های آموزش مجازی نیم سال اول 1399