اروم تجهیز فن آوران

اروم تجهیز فن آوران

دوره های مجازی ،(آشنایی با الزامات استاندارد ملی وسایل و سواری های تفریحی (ISIRI8987) آ شنایی با الزامات استاندارد ملی تجهیزات بازی بادی (ISIRI11389) آشنایی با الزامات ترامپولین ، آشنایی با مهارتهای اپراتوری تجهیزات شهربازی)